zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum
o nás

DETVAN- VEĽKÁ OCHOTNÍCKA RODINA 

Vôkol Detvana zoskupujú sa všetci tí, ktorým záleží na zachovávaní čistoty slovenského jazyka, običají, 
slovenských ľudových tancov a piesní...

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok
D e t v a n Pančevo 


Z minulosti

SKOS Detvan bol založený 23. marca 1975, no kultúrna činnosť a tradícia Slovákov vo Vojlovici datujú z omnoho daľšieho obdobia. S príchodom do Vojlovice naši predkovia si priniesli svoju materinskú reč, piesne, tance, obyčaje, zvyky a vieru, ktorá tu pretrvala a tak umožnila aj bohatý rozvoj kultúry a tradície.
Písomných záznamov je veľmi málo, avšak ľudia ešte vždy pamätajú a rozprávajú mladším o tom ako sa do krčmy na muziku chodilo, kde sa slovenská pieseň hrala a spievala, že bola založená cirkev, škola a že sa prvé divadlo po slovenský hralo pred 90 rokami. Kultúrno-umelecká činnosť sa vyvýjala pri škole, pri Hasičskom dome, v Dome kultúry a pod. Roku 1974-1975 bol založený iniciatívný výbor v ktorom boli: Štefan Lačok, vtedajší riaditeľ školy, Martin Pišpecký, odborný učiteľ, Terézia Nedeljovová-Hrašková odborná učiteľka a predseda toho výboru Andrej Lenhart, ktorý novozaloženému spolku aj meno dal. 

O D e t v a n e

Detvan preto, že najväčší básnik slovenského romantizmu, Andrej Sládkovič napísal najkrajšie verše práve v balade Detvan, a Detvan je krásny mládenec zo slovenskej dediny Detvy, kde sa každoročne stretávajú Slováci z celého sveta. Je to simbolika, ktorá viedla aj pána Lenharta k menu nového spolku.
Podľa Štatútu spolok má predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a ešte 11 členov predsedníctva, dozorný výbor a programovú radu. Prvým predsedom bol Božidar Oravec (1975-1979), potom nasledovali: Ján Válek (1978-1983), Ján Marek (1983-1991), Terézia Nedeljovová-Hrašková (1991-2000), Michal Marko (2000-2003) a terajším predsedom je Miroslav Oravec od roku 2003.

D e t v a n je:

S – Slovenský
K – Kultúrno
O – Osvetový
S – Spolok


Úlohou Spolku je chrániť a hájiť kultúrno-historické hodnoty a tradície Slovákov na týchto priestoroch a prezentovať ich v súčasnosti. V Detvane sa zoskupujú všetci ktorým záleží na zachovávaní čistoty slovenského jazyka, obyčajov, slovenských ľudových tancov a piesní a to v nasledovných odbočkách:

tanečná odbočka a to: detská, mládežnícka a skupina dospelých
divadelná odbočka: detská, mládežnícka a dospelých
hudobná odbočka – orchester
technická podpora
odbočka Tradičná domácnosť
odbočka domácej výroby
výšivkárska odbočka
literárna odbočka pre pestovanie slovenského jazyka a literatúru
výtvarná odbočka a
etnografická odbočka. 

Aktivity Spolku

Zoskupený v odbočkách členovia Spolku sa zúčastňujú na prehliadkach, festivaloch a rôznych manifestáciach v Pančeve, v Srbsku a v zahraničí. Ponad 200 Detvanových zanietencov predstavuje slovenské umenie, zvyky a kultúru a svoj program každoročne a pravidelne prezentuje na podujatiach ako sú:
Vojlovické dožinkové slávnosti
Dni Terézie Nedeljovovej-Hraškovej
Pančevský karneval
Obecné prehliadky
V Pivnickom poli
V Padinskej doline
Rozospievané klenoty v Kovačici, 
Folklorny festival Tancuj, tancuj
Detský folklorny festival Zlatá brána v Kysáči
Divadelné prehliadky pre dospelých
Divadelná prehliadka 3 x D v Starej Pazove
Kovačický oktober....... 

 

Na výročnom a volebnom zhromaždení ktoré sa uskutočnilo dňa 05.10.2008.väčšinov hlasov vyvolení sú členovia do:

Zloženie výkonného výboru 


Miroslav Oravec -predseda
Michal Spišiak- podpredseda 
Ján Pavela - podpredseda
Anička Marková -tajomníčka
Evka Spišiaková -pokladníčka
Michal Čriepok
Michal Kalmár
Mirko Beracka
Vladimír Kolárik
Miroslav Beška
Miroslav Holok
Jozef Gajan
Andelka Kolárová
Katarína Beracková
Ninoslav Subin 


Dozorný výbor

Pavel Beracka 
Kristina Gajanová
Olivera Ivaničová

 

Členovia vykonného výbora sa pravidelne stretávaju raz tiždene - štvrtok

 


 

Slovačko kulturno-prosvetno društvo
Đetvan PančevoIZ NAŠE ARHIVE

SKPD ĐETVAN osnovano je 23.marta 1975. godine, ali kulturna aktivnost i tradicija Slovaka Vojlovice datiraju iz ranih godina dvadesetog veka, tj. sa dolaskom naših predaka koji na ove prostore donose klicu maternjeg pisma i govora, pesmu, igru, običaje i veru koja je i na ovom tlu opstala i u velikoj meri omogućila bogati razvoj kulturne baštine i tradicije.
Danas se teško dolazi do pismenih tragova početaka kulturnog života naših predaka na ovim prostorima ali se pamte krčme u kojima se negovala slovačka muzika i čuvene igranke . Osnovana je crkva, škola i pozorište koje se pamti već 90 godina.
Održavanje slovačke nacionalne tradicije razvijalo se po raznim ustanovama: pri školi, Vatrogasnom domu, Domu kulture, privatnim kućama, sve dok se nije ukazala potreba za osnivanjem jedinstvenog slovačkog društva na teritoriji Pančeva koje je okupilo aktivnosti kulturnih dešavanja ondašnjih Slovaka.
Godine 1974. i 1975. na inicijativu grupe građana: tadašnji direktor škole Štefan Lačok, učitelj Martin Pišpecki , nastavnica slovačkog jezika Terezija Nedeljov-Hraško i predsednik inicijativnog odbora Andrej Lenhart prema tadašnjim zakonima za osnivanje društva sa najmanje 15 članova, postavljaju temelj Društva pod nazivom Slovačko kulturno-prosvetno društvo Đetvan.
Napisan je Statut a 23. marta 1975. održana je osnivačka izborna skupština u prostorijama sadašnjeg Vatrogasnog doma u Vojlovici.

O Đ e t v a n u

Najveći pesnik slovačkog romantizma Andrej Sladkovič, u vremenu kada se budi narodna svest, stvara najlepše stihove u baladi „Đetvan“, čiji je glavni junak mladić Martin iz slovačkog sela Đetva. Đetva je mesto u Slovačkoj, gde se svake godine okupljaju Slovaci iz celog sveta. Sve je to simbolika koja je asocirala i Andreja Lenharta da bude kum i dodeli ovo lepo ime novom društvu - Đetvan.
Današnjim Statutom Skupštinu Društva čine svi članovi koji plate članarinu. Skupština bira Izvršni odbor koji ima 15 članova, i Nadzorni odbor koji broji 3 člana .
Izvršni odbor u svom članstvu bira predsednika, dva podpredsednika, sekretara i blagajnika. Takođe se biraju i rukovodioci sekcija i komisija.
Finansiranje društva se vrši iz budžeta grada Pančeva, članarine, sponzora i donatora, odobrenih projekata .
Prvi predsednik Društva od 1975. do 1979. bio je Božidar Oravec a zatim su sledili:
Jan Valek od 1978. do 1983., Jano Marek od 1983. do 1991., Terezija Nedeljov- Hraško od 1991. do 2000., Mihajlo Marko od 2000. do 2003. a sadašnji predsednik je Miroslav Oravec od 2003.god.

ĐETVAN je:
S- SLOVAČKO
K- KULTURNO 
P- PROSVETNO
D- DRUŠTVO 

Zadaci Društva su podsticanje i aktivno pomaganje na očuvanju i negovanju kulturno-istorijskih vrednosti i tradicije Slovaka na ovim prostorima kao i njihovo prezentovanje savremenim generacijama i to u okviru sekcija: 

- Sekcija folklora dečija, omladinska grupa i grupa odraslih 
- Sekcija pozorišta ( dramska) dečija, omladinska grupa i grupa odraslih 
- Muzička sekcija - orkestar 
- Tehnička ekipa 
- Sekcija domaće radinosti 
- Sekcija Tradicionalno Domaćinstvo 
- Sekcija vezilja , 
- Literarna sekcija za negovanje slovačog jezika i književnosti
- Likovna sekcija 
- Etnografska sekcija 


AKTIVNOSTI SKPD ĐETVAN

Okupljeni oko Đetvana od najmanjih članova pozorišnih i folklornih sekcija do najstarijih po godinama ali sa mladim srcima, koja kucaju za lepotu doživljaja umetnosti i umešnosti, svake godine učestvuje i po 200 aktivnih članova na tradicionalnim slovačkim festivalima, svim gradskim kao i na međunarodnim festivalima predstavljajući Slovake iz Pančeva:

Vojlovački žetelački dani, 
Dani Terezije Nedeljov-Hraško, 
Pančevački karnevali, 
opštinske smotre pevača i folklora
- Međunarodni festival »V Pivnickom poli« u Pivnicama 
- Festival » V Padinskej doline«
- Najprestižniji folklorni festival »Tancuj, tancuj« 
- Dečji folklorni festival » Zlata brana« Kisač
- Dečji pozorišni festival »3xD« Stara Pazova
- Smotra slovačkih pozorišnih ansambala Srbije u B. Petrovcu
- Kovačički oktobar ...


 

Slovakian cultural and educational society
DJETVAN Pancevo


FROM OUR ARCHIVE

SCES DJETVAN has been founded on March 23rd 1975, but the cultural activity and tradition of the Slovaks from Vojlovica date from the period at the beginning of the XX century. Namely, it started with the arrival of our ancestors who brought here the elements of their mother tongue and letter, traditional songs and dances, customs and religion which persisted and enabled full development of their cultural heritage and folk tradition.
Nowadays it is not easy to find traces of written proofs from the beginning of the cultural activities that our ancestor left on this region, but there were pubs and inns we still remember, in which Slovakian folk music was played and dances were held. During that period the church has been founded, as well as the school and the theatre, all of that well remembered during the past 90 years.
Preserving and keeping up with the Slovakian national tradition has taken place within different kinds of institutions: at the school, Fire station, Cultural centre, at private homes, until there arises a need to set up a unique Slovakian society on the territory of the city Pancevo, which will gather together cultural activities of the Slovakians from that period.
In the year of 1974 and 1975 at the initiative of the group of citizens, Stefan Lacok who has been the school principal at that time, the teacher Martin Pispecki, his colleague the Slovakian language teacher Terezija Nedeljov-Hrasko and the president of the Initiative board Andrej Lenhart, according to the then regulations for establishing cultural and educational societies consisting of at least 15 members, place the foundations for the association by the name of Slovakian cultural and educational society Djetvan.
The Statute has been written on March 23rd 1975, and the inaugural meeting has been held at the building of the present Fire station in Vojlovica.

About Djetvan

At the time when the national conscience has been rising, the greatest poet of Slovakian romanticism Andrej Sladakovic created his best verses in a ballade “Djetvan”, in which the leading hero is a young man Martin from the Slovakian village Djetva. Djetva is a village in Slovakia where Slovakians from all around the world gather every year at the same time. It was the symbol which inspired Andrej Lenhart to think up and assign this fine name to the new society - Djetvan (meaning the man from the village Djetvan).
According to the current Statute, the Assembly of the Society consists of all the members who pay the membership fee. The Assembly has been elected by the Executive board constituted of 15 members as well as by the Supervising board with its three members.
Within its members the Executive board elects the president, two vice-presidents, secretary and a treasurer. Chiefs of the clubs and committees are also elected.
The Society has been financed from the budget of the Pancevo city, from membership fees, sponsors and donations, according to the projects that have been assigned and approved.
The first president of the Society, from 1975 up to 1979 was Bozidar Oravec, followed by: Jan Valek from 1978 up to 1983, Jano Marek from 1983 up to 1991, Terezija Nedeljov-Hrasko from 1991 up to 2000, Mihajlo Marko from 2000 up to 2003, with the current president Miroslav Oravec who has been at that position since 2003.


DJETVAN means:
S - Slovakian
C - Cultural
E - Educational
S - Society

Main goal of the Society is to encourage and actively conduct its activities in order to preserve and cultivate cultural and historical values and tradition of Slovaks in this region, as well as presenting them to the modern generations, through the following clubs:

Pre-school children’s folklore club, youth folklore club and adult members folklore club
Theatre section which includes Children’s club, youth club and adult drama club
Musical club - the national music orchestra
Technical crew
Cottage industry club
The traditional household club
Embroidery’s club
Literary club for nourishing Slovakian language and culture
Fine art’s club
Ethnographic club 

ACTIVITIES OF SCES DJETVAN

Gathered within Djetvan, almost 200 active members, including the youngest members of the drama and folklore club, next to the eldest by age but not by harts and souls that beat for beauty of artistic experience and skill, every year take part in Slovakian traditional festivals, every municipal and most of the international art and music festivals, thus representing Slovaks from Pancevo:

Harvest days in Vojlovica, Days of Terezija Nedeljov-Hrasko
Carnival in Pancevo
Municipal Reviews of traditional folklore songs and dances
International festival “V Pivnickom poli” in Pivnice
Festival “V Padinskej doline”
The most prestigious folk dance festival “Tancuj, tancuj”
Children’s folk dance festival “Zlatna brana” in Kisac
Children’s drama festival “3xD” in Stara Pazova
Review of Slovakian drama ensemble in Serbia, in Backi Petrovac
“October in Kovacica”…


 

Výročné a volebné zhromadnždenie 05. okt. 2008


© DETVAN 2010.

Powered by CityDesign